KFPS Royal Friesian

Nieuws

Second viewing 2018 live

11/01/2018

The stallions that are redirected from the Second viewing to the Third viewing:

 

292 Wessel fan d'Oever (Hette 481 x Jerke 434)

294 Wander van de Hulsthof (Hette 481 x Tjalbert 460)

301 Wardy (Hette 481 x Goffert 369)

 

268 Windsor B. (Hessel 480 x Onne 376)

269 Waling fan Klaeiterp (Hessel 480 x Lutger 436)

 

193 Ypke Ven (Bartele 472 x Sytse 385)

199 Zeus (Bartele 472 x Folkert 353)

 

153 Zjef fan de Marren (Tsjalle 454 x Meinse 439)

160 Wiebe fan Veldzicht (Wolfert 467 x Dries 421)

162 Wâte van de Lits (Wimer 461 x Haitse 425)

168 Waldemar fan Lutke Peinjum (Wybren 464 x Maurits 437)

170 Wilbert C (Wybren 464 x Leffert 306)

171 Yalke van 'n Elsmos (Alke 468 x Beart 411)

182 Zorro T. van Sessing (Bartele 472 x Meinse 439)

 

120 Willem e dan de Iepene Hikke (Thorben 466 x Doeke 287)

128 Wer Ien W (Tsjalle 454 x Tsjerk 328)

135 Wiard van Marije Z. (Tsjalle 454 x Jasper 366)

140 Ymte fan Wettersicht (Tsjalle 454 x Harmen 424)

144 Yme fan Hyllested-Østergaard (Tsjalle 454 x Bente 412)

 

084 Zweitse fan Pier's Hiem (Loadewyk 431 x Beart 411)

088 Wybo S. (Maurits 437 x Tsjerk 328)

093 Yde fan Hyllested Østergaard (Norbert 444 x Wierd 409)

095 Ylmar fan Stal Sibma (Norbert 444 x Doaitsen 420)

101 Wilbert (Michiel 442 x Beart 411)

106 Wouter út e' Mieden (Reinder 452 x Rypke 321)

114 Ward fan Starking (Thorben 466 x Jasper 366)

 

082 Wesley Hiske H. (Haitse 425 x Maurus 441)

069 Wopke (Beart 411 x Tsjerk 328)

068 Wilko v.d. Terpen (Beart 411 x Rindert 406)

063 Wybren (Beart 411 x Maurits 437)

062 William fan Steendans (Tsjalke 397 x Jisse 433)

052 Yannick fan Dulve (Fabe 348 x Gjalt 426)

 

050 Tymen K (Epke 474 x Wikke 404)

047 Tije Joke H (Alwin 469 x Brandus 345)

045 Tornado oet oale Kloosterveen (Alwin 469 x Olrik 383)

044 Tjibbe fan Horp (Bartele 472 x Teeuwis 389)

041 Tûke fan 'e Klaai (Bartele 472 x Tsjalke 397)

039 Varnold van Jildou Z. (Aarnold 471 x Jasper 366)

031 Valco van de Demro Stables (Tsjalle 454 x Teunis 332)

018 Timo fân it Pompeblêd (Maurits 437 x Feitse 293)

016 Twix v.d. Terpen (Maurits 437 x Abel 344)

004 Milan fân stal Bellefleur (Norbert 444 x Beart 411)