KFPS Royal Friesian

Nieuws

Ledenraadsvergadering constructieve afsluiting voorjaarsvergaderingen

25/05/2018

De regiovergaderingen hebben de afgelopen weken met name in het teken gestaan van het Jaarplan voor 2018. Dit jaarplan bevatte voor het grootste deel foktechnische onderwerpen. Zo zal een genetische analyse van de sinds 2013 tijdens de ABFP gescoorde karakterdata gaan leiden tot een eerste aanzet voor karakterfokwaarden, met name voor hengsten. Deze karakterfokwaarden kunnen dan direct ingewogen worden in een te ontwikkeling totaalindex, op basis waarvan fokdieren op een evenwichtige wijze op kwaliteitsvolgorde gerankt kunnen worden. Hierin wordt een maximale vooruitgang nagestreefd voor de fokdoelkenmerken (zoals exterieur en sportaanleg), zonder dat dit leidt tot een ontoelaatbare teruggang in genetische spreiding en waarbij het betrouwbare karakter van het Friese paard behouden blijft. Op het gebied van communicatie zal verder ingespeeld worden op de mogelijkheden die de digitale ontwikkelingen bieden. Zo zal de Phryso een ‘digitaal zusje’ krijgen, waarmee beoogd wordt om een bredere en jongere doelgroep te bereiken. Verder zal ook het archief van Phryso, sinds de start van dit stamboekorgaan, digitaal ontsloten worden voor de leden via Mijn KFPS. Inmiddels is ook de ontwikkeling van een Leden-App gestart, zodat stamboekinformatie op een gemakkelijkere manier toegankelijk wordt gemaakt via Smartphone’s en Tablets. Deze onderwerpen maakten reeds deel uit van het in 2015 vastgestelde meerjarenbeleidsplan.

Deze onderwerpen speelden tijdens de Ledenraadsvergadering geen rol meer en stond naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken (jaarrekening, jaarverslag, benoemingen, etc.) alleen een voorstel tot wijziging van het tuchtreglement en het reglement ongeoorloofde middelen ter discussie. Deze leverden echter geen discussie op en werden unaniem aangenomen.

In inhoudelijke zin, was de rapportage van de werkgroep (die bestaat uit afgevaardigden uit ledenraad, bestuur, kantoor en inspectie), over de structuur en cultuur binnen de verenigingen, het belangrijkste. Een aantal voorvallen in de afgelopen jaren, zoals de goedkeuring van Siert 499, hebben de nodige ruis gegeven over taken en verantwoordelijkheden van de verschillende geledingen binnen de vereniging en de daarbij behorende cultuur. De rapportage is een aanzet om de komende tijd de statuten en reglementen nog eens kritisch tegen het licht te houden en om bevindingen hierin ook op te nemen in een nieuw te formuleren meerjarenbeleidsplan. De voortgang hierin stemde breed tot tevredenheid, waarin het gevoel dat een goede weg is ingeslagen overheerste. Daar kon een ingekomen schrijven van het lid Van den Berg niets aan veranderen. Deze suggereert dat de vorig jaar goedgekeurde hengst Ulbrân 502 ontoelaatbare witte aftekening(en) zou hebben. Het bestuur kon hier kort over zijn, de hengst heeft geen witte aftekeningen.

Na afloop van de vergadering werd afscheid genomen van een vijftal ledenraadsleden: Cees Star, Andries Zandee, Marleen Slagers-Karnebeek, Johan Meijer en Martin Eikelenstam. Ze zijn tijdens de regiovergaderingen inmiddels vervangen door Gerard Lokhorst, Gerarda van Harten, Paul Tanck en Janet van der Ark, terwijl in de regio Noord- en Zuid-Holland nog een nieuwe afgevaardigde gekozen moet worden.

 

Bij de foto: afscheid werd genomen van de ledenraadsleden (v.l.n.r.) Cees Star, Marleen Slagers-Karnebeek, Andries Zandee en Johan Meijer, geflankeerd door KFPS-voorzitter Bert Wassenaar. Martin Eikelenstam was niet aanwezig. (foto: Johanna Faber).