KFPS Royal Friesian

De vereniging het Friesch Paarden-Stamboek

 

Het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek heeft als doel het behouden, verbeteren, bevorderen van het welzijn en promoten van het Friese paard met zijn karakteristieke exterieur, gangen en karakter. Het KFPS tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 

- Het vaststellen van het fokdoel, het fok-en selectiebeleid

 

- Het aanleggen van register

- Paarden te keuren en te beoordelen voor opname in een register

- Te streven naar een systematische toepassing van wetenschappelijke kennis op het gebied van de fokkerij

- Het stimuleren van het gebruik van het Friese paard in de (recreatieve) sport

- Alles te doen wat tot het in het artikel gestelde doel bevordelijk kan zijn zulks in de ruimste zin des woords

 

Het KFPS zal geen discriminatie, in welke vorm dan ook, tussen de leden /fokkers toestaan en zal zich houden aan de wet, EU- en overige regelgeving.

De Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paarden-Stamboek" (KFPS) registreert sinds 1879 Friese Paarden. Vandaag de dag staan wereldwijd meer dan 70.000 paarden ingeschreven en telt het stamboek ruim 11.000 leden. Buiten Nederland zijn deze leden georganiseerd in eigen landelijke verenigingen, die nauwe banden onderhouden met het KFPS. De Nederlandse leden zijn veelal aangelsoten bij fokverenigingen, die jaarlijks een groot aantal activiteiten organiseren, waaronder de eigen fokdag en diverse studieavonden.

Men kan bij het KFPS terecht voor registratie en keuring van Friese Paarden, maar ook voor algemene foktechnische vragen over bijvoorbeeld het fokdoel. Veel van deze informatie wordt gepubliceerd in het kleurrijke blad Phryso (NL leden) en via de site.

Het KFPS is uitgegroeid tot een grote vereniging met leden over de gehele wereld. Om goed en proffesioneel te besturen is door de leden in 2006 een ledenraad gekozen. Dit is het hoogste orgaan binnen het KFPS. De ledenraad bestaat uit een college van maximaal 39 personen, gekozen uit de 10 Nederlandse en de 3 buitenlandse regio's. Regio's mogen minimaal 2 KFPS leden afvaardigen naar de Ledenraad. Wanneer zij meer dan 500 KFPS-leden tellen, dan mogen zij het maximum van 3 KFPS-leden afvaardigen.

In Nederland zijn de leden van het KFPS verdeeld in 10 regio's. Deze regio's komen zoveel mogelijk overeen met de gebieden van de huidige fokverenigingen.

 

Nederlandse regio's

Buiten Nederland zijn de ledenraadsleden van het KFPS verdeeld in 3 regio's, te weten de regio's:

 

  • - Duitsland
  • - USA/Canada
  • - Overige buitenland

 

Onder de regio ‘overig buitenland’ vallen alle landen behalve Duitsland, USA en Canada. Deze buitenlandse regio’s mogen elk 3 vertegenwoordigers sturen naar de Ledenraad.

 

123movies