KFPS Royal Friesian

Het KFPS heeft verschillende geledingen: Zo zijn er beleidsbepalende organen, adviserende en uitvoerende organen en externe commissies. Onderstaand een overzicht van alle commissies en raden die een rol spelen binnen het KFPS. Het Algemeen Bestuur heeft een beleidsbepalende functie.

 

Algemeen Bestuur

 Bestuur KFPS
Detlef Elling Klötze (Dld) Interim-voorzitter

Miel Janssen

Waskemeer

Penningmeester

Roelof Bos Bolsward Secretaris

Jan Raaijmakers

Geffen

Algemeen bestuurslid

Ella Wiersma Wytgaard Algemeen bestuurslid
Tineke Schokker Eastermar Algemeen bestuurslid

 

Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit afgevaardigden die uit de regiovergaderingen door de leden zijn gekozen en heeft een controlerende functie. De Ledenraad kent twee interne commissies:
1. Vertrouwenscommissie: heeft tot taak het selecteren van kandidaten voor het vervullen van (komende) vacante plaatsen in het bestuur.
2. Financiële commissie: heeft tot taak namens de ledenraad het doen van onderzoek naar financiële aangelegenheden van het KFPS.
 
Ledenraadsleden (met hun eventuele bijzondere functies):

Regio       

Groningen-Drenthe combinatie

 

Mw. J. van der Ark

R. Oldenburger

Ta it Bihâld


A. van der Zee
 

Tj. Bosma

P. Kamminga
 

It Fryske Greidhynder

S. Veenstra

A. Bouma
Vertrouwenscommissie

Sj. Ruiter

It Fryske Hynder

J.W. de Boer

F.N. Wolfswinkel

Mw. A. Mandemaker
Vertrouwenscommissie

Het Friese paard Wolvega

 

Mw. H. van Wijncoop

D. Hoekstra

Het Friese paard Midden-Nederland

A. Thomassen

I.G. Lokhorst
Financiële Commissie

Mw. G. van Harten

Het Friesche paard Twente Achterhoek

 

P. Tanck
Vertrouwenscommissie

B.C. Nijhof

Het Friesche paard in Noord- en Zuid Holland

J.J.H. Boot

Voorzitter bijzondere besloten LR vergadering

Mw. A. Glas
 

F. Smit

Het Friesch paard Zuid Nederland

Mw. M.J.J.M. van Leeuwen
 

R. Flier
 

W. Lucius
Vertrouwenscommissie

Het Friesch paard Limburg

Mw. M. Bekx-Boons
Vertrouwenscommissie


H. Hurkmans

 

Duitsland

Mw. J. Haverschmidt

Mw. M. van Ingen Schenau

H.J. Bothmer

Noord-Amerika & Canada

Mw. R. Palermo

Mw. E. Miley

Mw. C. Dumford

Overige buitenlanden

A. Henriksen

Mw. E. de Boer/Mw. A. de Jager

Mw. N. Davis


World Friesian Horse Organisation
De World Friesian Horse Organisation is het overlegorgaan van het bestuur van het KFPS met de besturen van de buitenlandse vereniging. Het bestuur van de WFHO wordt gevormd door voorzitter en secretaris van het KFPS, de drie buitenlandse ledenraadsleden een afgevaardigde vanuit de Duitse en Noord-Amerikaanse vereniging.
 
Inspectie, (verrichtings)jury en paspoortconsulenten
Inspectie: Algemene taken zijn het formuleren en het uitvoeren van het keuringsbeleid, dat afgestemd moet zijn op het door de ledenraad vastgestelde fokdoel en fok- en selectiebeleid als vastgelegd in het reglement stamboekwezen.

 

Inspectie   

Sabien Zwaga

Joure
Piet Bergsma Zandhuizen
Jan Hellinx  Meeuwen (België)
Corrie Terpstra-van der Meer Ee


Jury

De jury is belast met de uitvoering van het keuringsbeleid. De volgende personen zijn als jurylid verbonden aan het KFPS:
L. Hompe, U. Beissner (Duitsland), L. Boelens, D. Brummel (aspirant), A. Elsinga, P. van der Meulen, E. Reen, J. Slootjes, Fr. Smits, W.S. Sonnema, W.T. Thijssen, D. van Vliet, J. van der Velde, M. Gasseling, P. de Meulmeester, W. Blom, Marissa Visser (aspirant) en Anouk Holleman (aspirant).
 
Verrichtingsjury

De verrichtingsjury is belast met de jurering van de ABFP- en IBOP-testen. De verrichtingsjury bestaat uit Herman Smit (Arum), Nella Bijlsma (Giekerk), Gotien Sipsma (Burgum), Hergen van Hall (Oldeboorn), Ester Reen (Baaijum), Kristel van Duren Bodewes (Heerde), Christa Larmoyeur (Winschoten) en Corrie Rave (Alteveer).
 
Paspoortconsulenten

Het team paspoortconsulenten is belast met de uitvoering van het I&R reglement van het KFPS. Het team bestaat uit Jaap van der Meulen (coördinator), Reitze Faber, Lammert Jager, Doede de Jong, Eppie de Jong, Geert de Jong,  Obe Mous, Marten de Vries, Ilse Niesing, Iris Bakker, Femmie de Groot, Fia van der Stoep, Arend Kuperus, Aukje Veldman-Boomsma, Baukje de Jong, Jan Wietse de Boer en Johan Hielkema.
 
Fokkerijraad

De fokkerijraad adviseert het KFPS-bestuur inzake het fokdoel en het fok-en selectiebeleid binnen het KFPS. De volgende personen hebben zitting in de fokkerijraad: Jan Vriend (voorzitter), Jan van Weperen, Lourens van der Meer, Brandt Schaap, Sander Putman, Esther Liano, Udo de Haan en Sietske Oosterbaan.
 
Externe commissies
Tuchtcommissie
De tuchtcommissie behandelt overtredingen, zoals vastgesteld in het tuchtreglement van het KFPS en bestaat uit de volgende personen Mr. M.L. Blackstone, Mr. M. Brinksma, Mr. A.J. Roos.
Plaatsvervangend lid: Mr. P.A. van der Vliet
 
Commissie van beroep

Het tuchtreglement geeft de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de tuchtraad bij de commissie van beroep.
Mr. C.M. Telman, Mr. E.J. Kuiters, Mr. P. Tuinman
Plaatsvervangend lid: Mr. K.E. Wielenga
 
College van appèl

Het College van appèl heeft tot taak namens de ledenraad het behandelen van een uitspraak over een door een lid gedaan beroep tegen een besluit van het bestuur.
Mr. K. Bunk, C. de Vrieze, mw. A. Kroondijk
Plaatsvervangend lid: H. van Dieren en W. de Vries
 
Klachtenadviescommissie

Deze is ingesteld om het bestuur te adviseren in zake schriftelijk ingediende klachten over gedragingen van het bestuur, commissies, functionarissen, directie en overige werknemers van het KFPS, e.e.a. als bedoeld in de door het bestuur vastgestelde klachtenprocedure KFPS.
Mr. L.H. Haarsma, P. Hoekstra, Mr. W. Sleijfer.

 

Integriteitscommissie
De integriteitscommissie adviseert bij de benoemingen van functionarissen in het geval van dubbelfuncties en adviseert bij vragen en geschillen in relatie tot integriteitskwesties binnen het KFPS
D. Andela, Mw. E. Rosheuvel, Mw. N.A.M. Wygman
Plaatsvervangend lid: Mw. F.A.M.H. Severijnen

 

123movies