KFPS Royal Friesian

Huishoudelijk reglement Koninklijke Vereniging ''Het Friesch Paarden-Stamboek''

 

Vastgesteld in de Ledenraadsvergadering op 22 november 2019 

 

 

Inhoudsopgave

 

Artikel 100. Regio-indeling

Artikel 101. Samenwerking met andere organisaties

Artikel 102. Fokkerijraad. Taken

Artikel 103. Fokkerijraad. Samenstelling, benoeming, zittingsduur

Artikel 104. Inspectie. Taken

Artikel 105. Inspectie. Samenstelling, benoeming, zittingsduur

Artikel 106. Hengsten(her)keuringscommissie, taken, samenstelling, benoeming

Artikel 107. Verrichtingsjury, taken, samenstelling, benoeming, zittingsduur

Artikel 108. Exterieurjury, taken, benoeming, zittingsduur

Artikel 109. Indiening klacht of bezwaar bij bestuur

Artikel 110. In beroep gaan bij het college van appèl

Artikel 111. College van appèl. Taken, benoeming, eisen, bevoegdheden

Artikel 112. Integriteitscommissie. Taken, benoeming, eisen, bevoegdheden

Artikel 113. Aangifte integriteitskwestie bij de integriteitscommissie

Artikel 114. Vertrouwenscommissie. Taken, samenstelling, benoeming, zittingsduur

Artikel 115. Vertrouwenscommissie. Procedure benoeming bestuurslid

Artikel 116. Vertrouwenscommissie. Beoordeling bestuur en leden ervan

Artikel 117. Financiële commissie. Taken, samenstelling, zittingsduur

Artikel 118. Raden en commissies. Voordracht, benoeming, schorsing en ontslag

Artikel 119. Raden en commissies. Omvang, notulen, besluitvorming

Artikel 120. Regiovergaderingen. Agenda

Artikel 121. Indexering bedragen

Artikel 122. Verenigbare en onverenigbare dubbelfuncties. Matrix

 

 

  

 

Artikel 100. Regio-indeling

 

1.      In Nederland zijn de leden van het KFPS verdeeld in tien (10) regio’s, die zoveel mogelijk overeenkomen met de gebieden van de met het KFPS samenwerkende fokverenigingen. In onderling overleg is de volgende indeling vastgesteld.

 

Regio 1. Groningen Drenthe Combinatie: Postcodes 78, 774,775,776,790-796, 798, 799, 930-935, 936, 937, 938, 939, 94, 95, 96, 97, 980, 981, 983, 984, 988, 989, 99

 

Regio 2. Ta it Bihâld: Postcodes 89, 904- 907, 909, 91, 9210, 9216- 9219, 922, 925- 929, 985, 987

 

Regio 3. It Fryske Greidhynder: Postcodes 840, 844, 8465- 8469, 849, 8501, 8510- 8513, 854, 900, 901, 908, 920, 9211-9215, 923, 924, 936, 982, 986

 

Regio 4. It Fryske Hynder: Postcodes 8500, 8502, 8503, 8514- 8519, 852, 8530, 8531, 8532, 8534, 8535, 8536, 855- 859, 86, 87, 88, 902, 903

 

Regio 5. Het Friesche Paard Wolvega e.o: Postcodes 797, 83, 841, 842, 843, 845, 8460- 8464, 847, 848, 8504-8509, 8533, 8537, 8538, 8539

 

Regio 6. Het Friesche Paard Twente Achterhoek: Postcodes 70, 71, 72, 74, 75, 76, 770- 773, 777, 778, 779, 810- 815

 

Regio 7. Het Friesche Paard Midden-Nederland: Postcodes 12, 13, 34- 41, 650- 658, 666-669, 67, 68, 69, 73, 80, 816-819, 82

 

Regio 8. Het Friesche Paard Zuid Nederland: Postcodes 32, 33, 42-53, 540, 541, 546- 549, 55, 56, 570, 571, 573, 574, 660-665

 

Regio 9. Het Friesch Paard Limburg: Postcodes 542-545, 572, 575-579, 58-64, 659

 

Regio 10. Het Friese Paard in Noord en Zuid Holland: Postcodes 10, 11, 14- 31

 

2.   De volgende regels gelden:

 

-          Bestaand lid: ingedeeld op postcode en kan niet meer overstappen.
-          Nieuw lid: wordt ingedeeld op postcode.
-          Verhuizing: lid wordt overgeplaatst naar regio van nieuwe woonplaats.

 

(een ledenraadslid mag zijn termijn als vertegenwoordiger van een regio in Nederland tot de herbenoeming vol maken)

 

3.   Buiten Nederland zijn de leden van het KFPS verdeeld in drie (3) regio's, de regio Duitsland, Noord- Amerika en de regio "overig buitenland".

 

 

Artikel 101. Samenwerking met andere organisaties

 

1.   Het KFPS werkt samen met de volgende fokverenigingen:
It Fryske Hynder, It Fryske Greidhynder, Ta it Bihâld, Het Friese Paard Wolvega e.o., Het Friesche Paard Limburg, Friesche Paard Zuid-Nederland, Het Friesche Paard Twente-Achterhoek, Het Friesche Paard Midden-Nederland, Het Friesche Paard Noord- en Zuid-Holland en Groningen-Drenthe Combinatie.

 

2.   Het KFPS heeft fokkerijovereenkomsten gesloten met erkende rechtspersonen in het buitenland.

 

3.   Het KFPS is aangesloten bij de vereniging World Friesian Horse Organisation (WFHO).

 

4.   Het KFPS houdt zich in het geval officiële wedstrijden worden georganiseerd aan de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).

 

 

Artikel 102. Fokkerijraad. Taken

 

1.   Het KFPS kent een fokkerijraad die als taak heeft:

 

    a.    het bevorderen van de fokkerij van paarden behorend tot het Friese paardenras en het verbeteren van zijn eigenschappen;
    b.   het evalueren van de opgedane ervaringen met betrekking tot de door de fokkerijraad gedane aanbevelingen;
    c.    de formulering van het fokdoel en de formulering van het fok- en selectiebeleid en de te hanteren instrumenten.

 

2.   Het advies van de fokkerijraad aangaande het fokdoel is bindend voor het bestuur. Het bestuur is evenwel bevoegd om opmerkingen te maken inzake het advies. Deze opmerkingen worden voorgelegd aan de fokkerijraad met het verzoek om de gemaakte opmerkingen te overwegen. Het vervolgens door de fokkerijraad uitgebrachte bindende advies aan het bestuur zal door het bestuur worden voorgelegd aan de ledenraad.
Indien de ledenraad het advies niet wenst te aanvaarden kan dat alleen door aan het advies zijn bindend karakter te ontnemen door een met tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit. Aanvaarding van het advies door de ledenraad houdt in dat de ledenraad aldus een besluit heeft genomen.

 

3.   De adviezen van de fokkerijraad met betrekking tot het fok- en selectiebeleid en de te hanteren instrumenten zijn niet bindend voor het bestuur. Het bestuur legt zijn voorstel inzake het fok- en selectiebeleid voor aan de ledenraad ter besluitvorming.

 

4.   De fokkerijraad adviseert desgevraagd het bestuur over profielschetsen van de leden van de fokkerijraad, de sportraad, de inspectie, de hengsten(her-) keuringscommissie, de verrichtingsjury en de exterieurjury.

 

 

Artikel 103. Fokkerijraad. Samenstelling, benoeming, zittingsduur

 

1.   De fokkerijraad bestaat uit acht (8) leden, die door de ledenraad op voorstel van het bestuur worden benoemd.

2.   De ledenraad stelt op voordracht van het bestuur voor de leden van de fokkerijraad een profielschets vast.

 

3.   Indien een vacature zich voordoet of zal voordoen, zal het bestuur via het verenigingsblad en via de website daarvan mededeling doen onder vermelding van de eisen, gesteld aan de functie. Fokverenigingen kunnen gevraagd of ongevraagd het bestuur adviseren over een of meer kandidaten. Belangstellenden dienen zich rechtstreeks schriftelijk te melden bij het bestuur.

 

4.   Voor de selectie van een geschikte kandidaat zal het bestuur een tijdelijke commissie instellen bestaande uit een lid van het bestuur, een lid van de fokkerijraad en een lid van de directie. Deze commissie doet een met redenen omkleed voorstel aan het bestuur.

 

5.   Het bestuur toetst kandidaten aan de profielschets en kan besluiten tot aanvaarding van het voorstel. Bij aanvaarding van het voorstel legt het bestuur de voordracht van één persoon per vacature ter goedkeuring voor aan de ledenraad. Deze voordracht is bindend. De ledenraad kan aan de voordracht het bindend karakter ontnemen door een met tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit. Na het besluit van goedkeuring benoemt het bestuur het lid van de fokkerijraad. Het bestuur brengt de benoeming via het verenigingsblad en de website van de vereniging naar buiten.

 

6.   De zittingsduur van een lid van de fokkerijraad vangt aan op de dag na zijn benoeming. De zittingsduur bedraagt vier (4) jaar met de mogelijkheid van een eenmalige aansluitende herbenoeming voor opnieuw vier (4) jaar. De leden van de fokkerijraad treden af volgens een door hen zelf opgesteld rooster van aftreden.

 

7.   De fokkerijraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.

 

8.   De leden van de fokkerijraad kunnen worden geschorst door het bestuur. Het bestuur zal de schorsing voorleggen aan de ledenraad in een gewone besloten vergadering. De ledenraad kan, gehoord hebbend het bestuur en de betrokkene, besluiten de schorsing ongedaan te maken dan wel om te zetten in ontslag. Het bestuur verleent het ontslag. Tegen het besluit kan geen beroep worden ingesteld.

 

9.   Een directielid of een door hem aan te wijzen deskundig personeelslid en een lid van de inspectie wonen als adviseur de vergaderingen van de fokkerijraad bij. De zittingsduur van het lid van de inspectie is maximaal vier (4) jaar.
De fokkerijraad is bevoegd om van derden adviezen in te winnen inzake foktechnische aspecten binnen een door het bestuur aan te geven financiële ruimte.

 

10. De verslaglegging van de vergaderingen geschiedt door een medewerker van het KFPS.

 

11. De vergaderingen van de fokkerijraad vinden in beslotenheid plaats.

 

12. Het aantal vergaderingen bedraagt tenminste drie (3) per jaar.

 

Artikel 104. Inspectie. Taken

 
1.   Het KFPS kent een inspectie die als algemene taken heeft het formuleren en het uitvoeren van het keuringsbeleid, dat afgestemd moet zijn op het door de ledenraad vastgestelde fokdoel en fok- en selectiebeleid als is vastgelegd in het Reglement Stamboekwezen.

 

2.   De inspectie heeft als specifieke taken in binnen- en buitenland:

 

    a.    het toezicht houden op de uitvoering van het keuringsbeleid;
    b.   het opleiden en bijscholen van jury-leden;
    c.    het uniformeren van keuringen ;
    d.   zoveel mogelijk op te treden als voorzitter van jury’s bij keuringen;
    e.    het bestuur bindend en schriftelijk te adviseren inzake de definitieve inschrijving van hengsten in het register van het stamboek op basis van de gegevens van het afstammelingenonderzoek na verkregen advies van de verrichtingsjury;
    f.    het bestuur bindend en schriftelijk te adviseren over preferent verklaring, op wacht zetten, handhaven en afkeuren van hengsten, die reeds gekeurd zijn op afstammelingenonderzoek;
    g.   het signaleren van voor het KFPS belangrijke ontwikkelingen en het geven van adviezen.

 

3.   Bij de beoordeling van paarden besluit de inspectie autonoom. De directie toetst of een besluit is genomen overeenkomstig de daartoe vigerende reglementen.
 
4. Het bestuur kan aan een advies van de inspectie het bindend karakter ontnemen indien de totstandkoming van de adviezen strijdig is met één of meer reglementen.

 

 

Artikel 105. Inspectie. Samenstelling, benoeming, zittingsduur

 

1.   De inspectie bestaat uit tenminste vijf (5) leden, die door de ledenraad op voorstel van het bestuur worden benoemd.

 

2.   De ledenraad stelt op voordracht van het bestuur voor leden van de inspectie een profielschets vast.

 

3.   Indien een vacature zich voordoet of zal voordoen, zal het bestuur de inspectie verzoeken om een of meer kandidaten voor te dragen.

 

4.   Het bestuur toetst de door de inspectie voorgedragen kandidaat aan de profielschets. Bij aanvaarding van het voorstel legt het bestuur de voordracht tot goedkeuring van de kandidaat voor aan de ledenraad. Deze voordracht is bindend. De ledenraad kan aan de voordracht het bindende karakter ontnemen door een met tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit.
Na het besluit van goedkeuring benoemt het bestuur het lid van de inspectie. Het bestuur brengt de benoeming via het verenigingsblad en de website naar buiten.

 

5.   De zittingsduur van een lid van de inspectie vangt aan op de dag na de benoeming. De zittingsduur bedraagt één (1) jaar met de mogelijkheid van aansluitende herbenoeming.

 

6.   Het bestuur benoemt jaarlijks, na overleg met de inspectie, uit de inspectie een voorzitter en een vice-voorzitter.

 

7.   De leden van de inspectie kunnen worden geschorst door het bestuur. Het bestuur zal een schorsing voorleggen aan de ledenraad in een gewone besloten vergadering. De ledenraad kan, gehoord hebbende het bestuur en de betrokkene, besluiten de schorsing ongedaan te maken dan wel om te zetten in een ontslag. Het bestuur verleent het ontslag. Tegen het besluit kan door betrokkene geen beroep worden ingesteld.
 
8.   De inspectie wordt functioneel aangestuurd door het stamboekkantoor.

 

9.   De verslaglegging van de vergaderingen geschiedt door een medewerker van het KFPS.

 

10.   De vergaderingen van de inspectie vinden in beslotenheid plaats. Een lid van de directie woont de vergaderingen bij.

 

11. De inspectie vergadert tenminste vier (4) maal per jaar.

 

 

Artikel 106. Hengsten(her)keuringscommissie, taken, samenstelling, benoeming

 

1.   Het KFPS kent een hengstenkeuringscommissie die tot doel heeft de selectie van hengsten conform het Reglement Hengstenkeuring.

 

2.   De selectie omvat zowel de toelating van de hengsten voor het centraal onderzoek als, na overleg met de verrichtingsjury, de advisering omtrent de voorlopige inschrijving van hengsten in het stamboekregister.
 
3. Bij de beoordeling van paarden besluit de hengstenkeuringsjury autonoom. De directie toetst of een besluit is genomen overeenkomstig de daartoe vigerende reglementen.

 

4.   De adviezen genoemd onder 2 van dit artikel worden schriftelijk en gemotiveerd voorgelegd aan het bestuur. De adviezen zijn bindend. Het bestuur kan alleenaan een advies het bindend karakter ontnemen indien de totstandkoming van de adviezen strijdig is met het Reglement Hengstenkeuring of met enig ander reglement.

 

5.   De hengstenkeuringscommissie bestaat uit drie (3) leden, waarvan tenminste twee (2) leden van de inspectie en een derde lid, dat niet deel behoeft uit te maken van de inspectie, maar wel beschikt over aantoonbare kennis op het gebied van exterieur, sport en afstamming. Bij ontstentenis van een lid van de hengstenkeuringscommissie wordt het lid vervangen door een persoon, die aan dezelfde eisen voldoet.

 

6.   Het bestuur stelt voor leden van de hengstenkeuringscommissie een profielschets vast.

 

7.   Het bestuur toetst kandidaten aan de profielschets en legt een voordracht van één (1) persoon per vacature tot goedkeuring voor aan de ledenraad. Deze voordracht is bindend. De ledenraad kan aan de voordracht het bindend karakter ontnemen door een met tenminste tweederde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit. Na het besluit van goedkeuring benoemt het bestuur het lid van de hengstenkeuringscommissie. Het bestuur brengt de benoeming naar buiten via het verenigingsblad en de website.

 

8.   De zittingsduur van een lid van de hengstenkeuringscommissie vangt aan op de dag na zijn benoeming. De zittingsduur bedraagt één (1) jaar met de mogelijkheid van aansluitende herbenoeming tot een maximum van acht (8) jaar. Na een aaneensluitende periode van acht jaar kan een lid van de hengsten(her)keuringsjury pas twee jaar na beëindiging opnieuw benoemd worden.

 

9.   Het bestuur benoemt jaarlijks, na overleg met de hengstenkeuringscommissie, uit de hengstenkeuringscommissie een voorzitter en een vice-voorzitter, zijnde leden van de inspectie.

 

10.   De leden van de hengstenkeuringscommissie kunnen worden geschorst door het bestuur. Het bestuur zal een schorsing voorleggen aan de ledenraad in een besloten vergadering. De ledenraad kan, gehoord hebbende het bestuur en de betrokkene, besluiten deze schorsing ongedaan te maken dan wel om te zetten in ontslag. Het bestuur verleent het ontslag. Tegen het besluit kan door betrokkene geen beroep worden ingesteld.
 
11.   De hengsten(her)keuringsjury wordt functioneel aangestuurd door het stamboekkantoor.

 

12.   De verslaglegging van de vergaderingen geschiedt door een medewerker van het KFPS.

 

13.   De vergaderingen van de hengstenkeuringscommissie vinden in beslotenheid plaats.

 

14  . Het KFPS kent een hengstenherkeuringscommissie. Het in dit artikel bepaalde voor de hengstenkeuringscommissie is van overeenkomstige toepassing op de herkeurings- commissie, behalve dat de herkeuringscommissie geen taak heeft in de beoordeling van het Centraal onderzoek alsmede het adviseren over inschrijving van hengsten. Een lid van de hengstenherkeuringscommissie kan geen lid zijn van de hengstenkeuringscommissie en omgekeerd kan een lid van de hengstenkeuringscommissie geen lid zijn van de hengstenherkeuringscommissie.

 

 

Artikel 107. Verrichtingsjury. Taken, samenstelling, benoeming, zittingsduur,

 

1.   Het KFPS kent een verrichtingsjury die tot taak heeft het testen van paarden op basis van waarnemingen tijdens verrichtingsmomenten, inclusief examens en tussenexamens, in het kader van het Centraal Onderzoek, van het afstammelingenonderzoek, van ABFP-testen en van IBOP-testen, conform het Reglement stamboekwezen.
 
2. Bij de beoordeling van paarden besluit de verrichtingsjury autonoom. De directie toetst of een besluit is genomen overeenkomstig de daartoe vigerende reglementen.

 

3.   De verrichtingsjury adviseert de inspectie met redenen omkleed omtrent het goed- of afkeuren van de hengsten op basis van de gegevens uit het afstammelingenonderzoek zoals bepaald in het Reglement stamboekwezen.

 

4.   De verrichtingsjury bestaat uit tenminste vijf (5) leden.

 

5.   Het bestuur stelt voor leden van de verrichtingsjury een profielschets vast.

 

6.   Het bestuur toetst de kandidaten aan de profielschets en legt een voordracht van één (1) persoon per vacature ter goedkeuring voor aan de ledenraad. Deze voordracht is bindend. De ledenraad kan aan de voordracht het bindend karakter ontnemen door een met tenminste tweederde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit. Na het besluit van goedkeuring benoemt het bestuur het lid van de verrichtingsjury. Het bestuur brengt een besluit tot benoeming via het verenigingsblad en de website naar buiten.

 

7.   De zittingsduur van een lid van de verrichtingsjury vangt aan op de dag na de benoeming. De zittingsduur bedraagt één jaar met de mogelijkheid van aansluitende herbenoeming.

 

8.   Het bestuur benoemt jaarlijks, na overleg met de verrichtingsjury, uit de verrichtingsjury een voorzitter en een vice-voorzitter.

 

9.   De leden van de verrichtingsjury kunnen worden geschorst door het bestuur. Het bestuur zal een schorsing voorleggen aan de ledenraad in een gewone besloten vergadering. De ledenraad kan, gehoord hebbend het bestuur en de betrokkene, in zijn besloten vergadering besluiten deze schorsing ongedaan te maken dan wel om te zetten in ontslag. Het bestuur verleent het ontslag. Tegen het besluit kan geen beroep worden ingesteld.
 
10.   De verrichtingsjury wordt functioneel aangestuurd door het stamboekkantoor.

 

11.   De verslaglegging van de vergaderingen geschiedt door een medewerker van het KFPS.

 

12.   De vergaderingen van de verrichtingsjury vinden in beslotenheid plaats.

 

 

Artikel 108. Exterieurjury. Taken, benoeming, zittingsduur

 

1.   Het KFPS kent een exterieurjury die tot taak heeft de keuring en herkeuring van paarden conform het Reglement Stamboekwezen.
 
2. Bij de beoordeling van paarden besluit de exterieurjury autonoom. De directie toetst of een besluit is genomen overeenkomstig de daartoe vigerende reglementen.

 

3.   Het aantal exterieurjuryleden in binnen- en buitenland is afgestemd op het verwachte aantal keuringen. De directie bewaakt het aantal te benoemen juryleden.

 

4.   Het bestuur stelt de profielschets vast voor exterieurjuryleden.

 

5.   De inspectie toetst kandidaten aan de door het bestuur goedgekeurde profielschets en legt een voordracht van te benoemen kandidaten voor aan het bestuur. Het bestuur legt een voordracht voor aan de ledenraad. Deze voordracht is bindend. De ledenraad kan aan de voordracht het bindende karakter ontnemen, door een met tenminste tweederde (2/3) van de geldige uitgebrachte stemmen genomen besluit. Na het besluit van goedkeuring, benoemt het bestuur het lid van de exterieurjury. Het bestuur brengt het besluit van benoeming via het verenigingsblad en de website naar buiten.

 

6.   De zittingsduur van een lid van de exterieurjury vangt aan op de dag na de benoeming. De zittingsduur bedraagt één jaar met de mogelijkheid van aansluitende herbenoeming.

 

7.   Het bestuur kan een lid van de exterieurjury schorsen en ontslaan.
 
8.   De exterieurjury wordt functioneel aangestuurd door het stamboekkantoor.

 

 

Artikel 109. Indiening klacht of bezwaar bij bestuur

 

1.   Een lid kan volgens artikel 9 lid 1 sub c en artikel 28 lid 1 en 2 van de statuten tegen een besluit van het bestuur en/of directie en tegen een handelwijze of gedraging van de in artikel 28 lid 1, sub b van de statuten genoemde personen c.q. het orgaan van het KFPS, waarvan zij deel uitmaken, bezwaar maken. Een bezwaar of klacht dient het lid met uitsluiting van de rechter in te dienen bij het bestuur onder de volgende voorwaarden:

 

    a.    het besluit of de handelwijze of gedraging is het lid binnen een termijn van zes (6) weken voorafgaande aan de datum van bezwaar maken, bekend geworden dan wel bekend had kunnen zijn, dan wel heeft ervaren;
    b.   het besluit van het bestuur en/of directie dient het lid direct te treffen in zijn belangen of er moet sprake zijn van een grove schending van moraal en fatsoen;
    c.    het indienen van de klacht moet een concreet doel dienen;
    d.   de klacht kan niet de uitslag van een keuring of herkeuring betreffen.

 

2.   Bij het indienen van een bezwaarschrift dient aan het volgende te worden voldaan:

 

    a.    het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de voorzitter van het bestuur, ten kantore van het KFPS onder vermelding op de enveloppe en in het briefhoofd “KLACHT”.
    b.   het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van:

 

        -     de volledige namen, adres, woonplaats, telefoonnummer, dagtekening en handtekening van het lid en zo mogelijk het faxnummer en/of het e-mail-adres;
        -     een duidelijke beschrijving van het besluit, handelwijze of gedraging waartegen de klacht zich richt, inclusief een toelichting aan de hand van het bepaalde in lid 1 sub a tot en met c van dit artikel en waar nodig vergezeld van een omschrijving van feiten en omstandigheden, getuigenverklaringen en bewijsstukken.

 

3.   het lid dat een bezwaarschrift indient, ontvangt binnen twee (2) weken bericht van ontvangst van een medewerker van het directiesecretariaat. Indien op de enveloppe voldoende gegevens staan (naam en adres afzender en vermelding KLACHT), zal de enveloppe niet open worden gemaakt en zal de ongeopende enveloppe ter hand worden gesteld van de voorzitter van het bestuur. Indien de enveloppe wel geopend moet worden, zal de medewerker van het directiesecretariaat geen kennis nemen van het bezwaar noch zal hij andere personen in de gelegenheid stellen zulks te doen.

 

4.   Indien het bezwaarschrift niet voldoet aan het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel, wordt binnen twee (2) weken na ontvangst het bezwaarschrift teruggezonden door de voorzitter van het bestuur aan het lid met het verzoek om zijn bezwaarschrift te verbeteren en tot hertoezending van het verbeterde exemplaar binnen twee (2) weken.
Indien daarna het bezwaarschrift ter beoordeling van de voorzitter van het bestuur nog niet aan het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel voldoet, wordt het bezwaarschrift niet in behandeling genomen en ontvangt het lid daarvan bericht binnen twee (2) weken na ontvangst van het laatst ingediende en opnieuw afgekeurde bezwaarschrift. Nadien ontvangen herhaalde bezwaarschriften betreffende dezelfde zaak worden niet meer in behandeling genomen.

 

5.   Tenzij het bepaalde in lid 4 van dit artikel van toepassing is, zal het bezwaarschrift binnen zes (6) weken na ontvangst door het bestuur worden behandeld. Indien het bestuur de termijn van zes (6) weken naar verwachting zal overschrijden, zal het bestuur daarvan het lid in kennis stellen. Het antwoord van het bestuur op het bezwaarschrift zal aan het lid schriftelijk en voorzien van argumenten medegedeeld worden.

 

6.   Het bestuur is bevoegd om een bezwaarschrift in handen te stellen van de door het bestuur benoemde klachtenadviescommissie. De klachtenadviescommissie werkt volgens het Voorschrift Klachtenadviescommissie. Deze commissie adviseert het bestuur schriftelijk met redenen omkleed. Het bestuur doet, na het verkregen advies, uitspraak inzake het bezwaarschrift van het lid.

 

7.   Indien het lid tegen de uitspraak van het bestuur op zijn bezwaarschrift in hoger beroep wenst te gaan, is hij verplicht, met uitsluiting van de rechter, in hoger beroep te gaan bij het college van appèl.

 

 

Artikel 110. In beroep bij het college van appèl

 

1.   Een lid kan ingevolge artikel 9 lid 1 sub c en artikel 28 lid 1 van de statuten, met uitsluiting van de rechter, in hoger beroep gaan tegen een uitspraak van het bestuur.
Het in hoger beroep gaan, kan het lid uitsluitend doen bij het college van appèl, met uitsluiting van de rechter.

 

2.   Bij het indienen van een beroepschrift moet aan het volgende worden voldaan:

 

    a.    het beroepschrift moet worden ingediend bij de voorzitter van het college van appèl, ten kantore van het KFPS onder vermelding op de enveloppe en in het briefhoofd “BEROEPSCHRIFT”;
    b.   het beroepschrift dient te zijn voorzien van:
        -     de volledige namen, adres, woonplaats, telefoonnummer, dagtekening en handtekening van het lid en zo mogelijk het faxnummer en/of het e-mail-adres;
        -     een duidelijke beschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en een duidelijke argumentatie omtrent de reden van het in beroep gaan.

 

3.   het lid dat in een zaak een beroepschrift indient, ontvangt binnen twee (2) weken een bericht van ontvangst van een medewerker van het directiesecretariaat. Indien op de enveloppe voldoende gegevens staan (naam en adres afzender en vermelding BEROEPSCHRIFT), zal de enveloppe niet open worden gemaakt en zal de ongeopende enveloppe ter hand worden gesteld van de voorzitter van het college van appèl. Indien de enveloppe wel geopend moet worden, zal de medewerker van het directiesecretariaat geen kennis nemen van het beroep noch zal hij andere personen in de gelegenheid stellen zulks wel te doen.

 

4.   Indien het bezwaarschrift niet voldoet aan het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel, wordt binnen twee (2) weken na ontvangst het beroepschrift teruggezonden door de voorzitter van het college van appèl of zijn plaatsvervanger aan het lid met het verzoek om zijn beroepschrift te verbeteren en tot hertoezending van het verbeterde exemplaar binnen twee (2) weken.
Indien daarna het beroepschrift ter beoordeling van het college van appèl nog niet aan het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel voldoet, wordt het beroepschrift niet in behandeling genomen en ontvangt het lid daarvan bericht binnen twee (2) weken na ontvangst van het laatst ingediende en opnieuw afgekeurde beroepschrift.

 

5.   Tenzij het bepaalde in lid 4 van dit artikel van toepassing is, zal het beroepschrift binnen zes (6) weken na ontvangst door het college van appèl worden behandeld. Indien het college de termijn van zes (6) weken naar verwachting zal overschrijden, zal het college daarvan het lid in kennis stellen.

 

6.   Het college van appèl zal de uitslag op het beroepschrift schriftelijk aan het lid mededelen, voorzien van argumenten, met een afschrift aan het bestuur.

 

7.   Tegen een uitspraak van het college van appèl op een beroepschrift is geen verder beroep mogelijk. Het lid kan desgewenst zich vervolgens wenden tot de burgerlijke rechter.

 

 

Artikel 111. College van appèl. Taak, benoeming, eisen, bevoegdheden

 

1.   Het college van appèl heeft tot taak het behandelen van en uitspraak doen in zaken, die voortvloeien uit het bepaalde van artikel 9 lid 1 sub c en artikel 28 van de statuten van het KFPS.

 

2.   De leden en een plaatsvervangend lid van het college van appèl worden benoemd, geschorst en ontslagen door de ledenraad ex artikel 20 van de statuten. Kandidaten voor het college kunnen worden aangedragen door alle leden van het KFPS bij de vertrouwenscommissie, die één persoon per vacature voorlegt aan de ledenraad ter benoeming, daarbij rekening houdende met het bepaalde in lid 5, 6 en 7 van dit artikel.

 

3.   De benoeming geschiedt voor de duur van vier (4) jaar met de mogelijkheid van een eenmalige aansluitende benoeming van vier (4) jaar. De leden van het college maken zelf een zodanig aftreedschema op, dat jaarlijks ten hoogste een persoon aftredend is. Het aftreedschema wordt vermeld in het jaarverslag van het KFPS.

 

4.   Het college van appèl bestaat uit drie (3) personen. De voorzitter en de vice-voorzitter worden door de leden van het college uit hun midden benoemd.

 

5.   Twee (2) leden van het college van appèl zijn geen lid van het KFPS. Zij dienen te verklaren dat zij zich zullen houden aan de statuten, reglementen, voorschriften en overige besluiten van het KFPS. Eén lid van het college is wel lid van het KFPS.

 

6.   Het lid van het college van appèl, tevens lid zijnde van het KFPS, kan binnen het KFPS geen deel uitmaken van enig orgaan van het KFPS.

 

7.   Tenminste een der leden heeft de titel meester in de rechten.

 

8.   Een lid van het college mag niet aan de behandeling van een zaak deelnemen, indien het lid persoonlijk of uit andere hoofde bij die zaak betrokken is of is geweest. Indien het degene betreft die lid is van het KFPS, zal hij vervangen worden door het plaatsvervangend lid, lid zijnde van het KFPS. Indien het een van de andere twee leden van het college van appèl betreft zal een plaatsvervangend lid alsnog benoemd moeten worden.

 

9.   Indien een lid van het college van appèl voor of tijdens de behandeling van een zaak meent dat zich een onverenigbaarheid voordoet of dat hij zich om andere redenen wenst te verschonen als lid van het college, zal hij hiervan zo spoedig mogelijk mededeling doen in het college.

 

10. Het college van appèl is bevoegd tot het inwinnen van informatie bij degene die beroep heeft ingesteld, bij leden van de ledenraad, bij leden van het bestuur, bij functionarissen, bij directie en medewerkers en bij derden.

 

11. De kosten van door het college geraadpleegde derden, zijn voor rekening van het KFPS, mits deze kosten naar het oordeel van de voorzitter van de ledenraad van bijzondere besloten ledenraadsvergaderingen binnen redelijke grenzen liggen.

 

12. Indien één (1) lid van het college van appèl eenmalig verhinderd is een geplande zitting bij te wonen, vervalt de zitting. Indien voor langere tijd een lid van het college verhinderd is, zal alleen de zitting worden gehouden, indien de twee (2) aanwezige leden niet lid zijn van het KFPS. Indien een vacature ontstaat dient de ledenraad in de eerstvolgende vergadering in de vacature te voorzien op voordracht van de vertrouwenscommissie.
 
Artikel 112. Integriteitscommissie. Taak, benoeming, eisen, bevoegdheden

1.   De integriteitscommissie heeft tot taak het adviseren bij benoemingen in de geledingen van het KFPS en het adviseren in geschillen in relatie tot integriteit.

2.    De leden en een plaatsvervangend lid van de integriteitscommissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de ledenraad ex artikel 20 van de statuten. Kandidaten voor  de commissie kunnen worden aangedragen door alle leden van het KFPS bij de vertrouwenscommissie, die één persoon per vacature voorlegt aan de ledenraad ter benoeming, daarbij rekening houdende met het bepaalde in lid 5, 6 en 7 van dit artikel.
 
3.   De benoeming geschiedt voor de duur van vier (4) jaar met de mogelijkheid van een eenmalige aansluitende benoeming van vier (4) jaar. De leden van de commissie maken zelf een zodanig aftreedschema op, dat jaarlijks ten hoogste een persoon aftredend is. Het aftreedschema wordt vermeld in het jaarverslag van het KFPS.
 
4.   De integriteitscommissie bestaat uit drie (3) personen. De voorzitter en de vice-voorzitter worden door de leden van de commissie uit hun midden benoemd.
 
5.   Twee (2) leden van de integriteitscommissie zijn geen lid van het KFPS. Zij dienen te verklaren dat zij zich zullen houden aan de statuten, reglementen, voorschriften en overige besluiten van het KFPS. Eén lid van de commissie is wel lid van het KFPS.
 
6.   Het lid van de integriteitscommissie, tevens lid zijnde van het KFPS, kan binnen het KFPS geen deel uitmaken van enig orgaan van het KFPS.
 
7.   Tenminste een der leden heeft een aantoonbare achtergrond in corporate governance .
 
8.   Een lid van de commissie mag niet aan de behandeling van een zaak deelnemen, indien het lid persoonlijk of uit andere hoofde bij die zaak betrokken is of is geweest. Indien het degene betreft die lid is van het KFPS, zal hij vervangen worden door het plaatsvervangend lid, lid zijnde van het KFPS. Indien het een van de andere twee leden van de integriteitscommissie betreft zal een plaatsvervangend lid alsnog benoemd moeten worden.
 
9.   Indien een lid van de integriteitscommissie voor of tijdens de behandeling van een zaak meent dat zich een onverenigbaarheid voordoet of dat hij zich om andere redenen wenst te verschonen als lid van de commissie, zal hij hiervan zo spoedig mogelijk mededeling doen in de commissie.
 
10. De integriteitscommissie is bevoegd tot het inwinnen van informatie bij degene die aangifte heeft gedaan, bij leden van de ledenraad, bij leden van het bestuur, bij functionarissen, bij directie en medewerkers en bij derden.
 
11. Indien een vacature ontstaat dient de ledenraad in de eerstvolgende vergadering in de vacature te voorzien op voordracht van de vertrouwenscommissie.
 
12. De benoemingen waarin de integriteitscommissie adviseert zijn weergegeven in het huishoudelijk reglement, artikel 121. Het bestuur kan desgewenst ook bij andere benoemingen de integriteitscommissie inschakelen.
 
13. Leden kunnen integriteitskwesties, waarin functionarissen van het KFPS betrokken zijn, aanhangig maken bij het bestuur. Het bestuur kan besluiten voor te leggen aan de integriteitscommissie. Leden kunnen zich ook rechtstreeks wenden tot de integriteitscommissie.
 
14. Aangifte van integriteitskwesties waar het een lid van de ledenraad betreft dienen altijd gericht te zijn aan de integriteitscommissie. Wanneer een gedragscode is geschonden door een lid van de ledenraad, is de integriteitscommissie bevoegd een ordermaatregel te nemen.
 
15. Adviezen bij benoemingen en bij integriteitskwesties zijn bindend.  
 
Artikel 113 Aangifte integriteitskwestie bij de integriteitscommissie
 
1.   Leden kunnen integriteitskwesties, waarin functionarissen van het KFPS betrokken zijn, aanhangig maken bij de integriteitscommissie.
 
2.   Bij het indienen van een aangifte moet aan het volgende worden voldaan:
    a.    de aangifte moet worden ingediend bij de voorzitter van de integriteitscommissie, ten kantore van het KFPS onder vermelding op de enveloppe en in het briefhoofd “AANGIFTE INTEGRITEITSKWESTIE”;
    b.   de aangifte dient te zijn voorzien van:
    -     de volledige namen, adres, woonplaats, telefoonnummer, dagtekening en handtekening van het lid en zo mogelijk het faxnummer en/of het e-mailadres;
     -     een duidelijke beschrijving van de integriteitskwestie welke de indiener aanhangig wil maken bij de integriteitscommissie.
 
3.   het lid dat in een zaak een aangifte indient, ontvangt binnen twee (2) weken een bericht van ontvangst van een medewerker van het directiesecretariaat. Indien op de enveloppe voldoende gegevens staan (naam en adres afzender en vermelding AANGIFTE INTEGRITEITSKWESTIE), zal de enveloppe niet open worden gemaakt en zal de ongeopende enveloppe ter hand worden gesteld van de voorzitter van de integriteitscommissie. Indien de enveloppe wel geopend moet worden, zal de medewerker van het directiesecretariaat geen kennisnemen van het beroep noch zal hij andere personen in de gelegenheid stellen zulks wel te doen.
 
4.   Indien de aangifte niet voldoet aan het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel, wordt binnen twee (2) weken na ontvangst de aangifte teruggezonden door de voorzitter van het integriteitscommissie of zijn plaatsvervanger aan het lid met het verzoek om zijn aangifte te verbeteren en tot her toezending van het verbeterde exemplaar binnen twee (2) weken.
Indien daarna de aangifte ter beoordeling van de integriteitscommissie nog niet aan het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel voldoet, wordt de aangifte niet in behandeling genomen en ontvangt het lid daarvan bericht binnen twee (2) weken na ontvangst van het laatst ingediende en opnieuw afgekeurde aangifte.
 
5.   Tenzij het bepaalde in lid 4 van dit artikel van toepassing is, zal de aangifte binnen zes (6) weken na ontvangst door de integriteitscommissie worden behandeld. Indien de commissie de termijn van zes (6) weken naar verwachting zal overschrijden, zal de commissie daarvan het lid in kennis stellen. 
 

Artikel 114. Vertrouwenscommissie. Taken, samenstelling, benoeming, zittingsduur

 

1.   De vertrouwenscommissie heeft tot taak:

 

    a.    het oproepen, het selecteren en het doen van voorstellen aan de ledenraad betreffende kandidaten ter vervulling van vacante plaatsen in het bestuur, in de financiële commissie, de vertrouwenscommissie en in het college van appèl;
    b.   het beoordelen van het functioneren van het bestuur als college en het beoordelen van individuele leden van het bestuur en het vervolgens over haar bevindingen rapporteren aan de ledenraad in een bijzondere besloten vergadering conform het bepaalde in artikel 16 lid 11 en artikel 20 lid 4 van de statuten.

 

2.   De ledenraad benoemt uit zijn midden de leden van de vertrouwenscommissie, die door de ledenraad ook kunnen worden geschorst en ontslagen.

 

3.   De commissie bestaat uit vijf (5) personen.

 

4.   De zittingsduur van een lid van de vertrouwenscommissie vangt aan op de dag na zijn benoeming. De zittingsduur bedraagt vier (4) jaar zonder de mogelijkheid van aansluitende herbenoeming. De commissie stelt zelf een zodanig aftreedschema op dat jaarlijks één (1) en ten hoogste twee (2) perso(o)n(en) aftredend zijn. Het aftreedschema wordt vermeld in het jaarverslag van het KFPS.

 

5.   Indien een lid van de commissie zich moet terugtrekken, om welke reden ook, kan de commissie niettemin haar werkzaamheden voortzetten. In de eerstvolgende ledenraadsvergadering dient voorzien te worden in de vacature.

 

 

Artikel 115. Vertrouwenscommissie. Procedure benoeming bestuurslid

 

1.   De commissie stelt voordat de procedure ter benoeming van een bestuurslid in werking treedt, een profielschets op, die ter goedkeuring aan de ledenraad wordt voorgelegd.

 

2.   Indien een vacature in het bestuur is of zal ontstaan, zal de commissie door publicatie in het verenigingsblad en op de website van de vereniging de leden in kennis stellen van de vacature en aangeven dat een gegadigde zich schriftelijk kan melden bij de vertrouwenscommissie, ten kantore van het KFPS met vermelding op de enveloppe en in het briefhoofd van CIE VAN VERTROUWEN. De aanmelding dient te zijn voorzien van een curriculum vitae en een toelichting inzake zijn capaciteiten en beweegreden om zich aan te melden.
De commissie zal daarnaast het bestuur, de besturen van fokverenigingen en de leden uitnodigen kandidaten naar voren te brengen en/of door middel van een brief ondersteuning te geven aan kandidaten.

 

3.   De commissie voert gesprekken met de kandidaten, toetst de kandidaten aan de profielschets, selecteert een beperkt aantal kandidaten, vraagt advies van het bestuur en stelt een voordracht op van één persoon per vacature.

 

4.   De voordracht is een bindend voorstel aan de ledenraad. De ledenraad kan aan de voordracht het bindend karakter ontnemen door een met tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit. De ledenraad benoemt het bestuurslid.

 

5.   De ledenraad benoemt de voorzitter van het bestuur uit de leden van het bestuur conform het bepaalde in artikel 21 lid 1 van de statuten op voorstel van de vertrouwenscommissie.

 

 

Artikel 116. Vertrouwenscommissie. Beoordeling bestuur en leden ervan

 

1.   De vertrouwenscommissie kan een functioneringsgesprek houden met de leden van het bestuur afzonderlijk en met het bestuur als geheel.

 

2.   Overeenkomstig artikel 16 lid 11 van de statuten beoordeelt de commissie het functioneren van het bestuur en van de individuele leden ervan en maakt melding van haar bevindingen in een bijzondere besloten ledenraadsvergadering. De commissie zal het bestuur respectievelijk de leden van het bestuur van haar bevindingen en die van de ledenraad, waar nodig individueel, op de hoogte stellen.

 

3.   De leden van de commissie en de ledenraadsleden zullen naar buiten geen mededeling doen van het besprokene binnen de commissie respectievelijk binnen een besloten ledenraadsvergadering.

 

 

Artikel 117. Financiële commissie. Taken, samenstelling, zittingsduur

 

1.   De financiële commissie heeft tot taak het doen van onderzoek op verzoek van de ledenraad. Dit onderzoek kan betreffen het jaarlijkse onderzoek van de rekening en financiële verantwoording van het bestuur en het kan ook betreffen een specifiek onderzoek. De commissie rapporteert aan de ledenraad. Het bestuur is gehouden de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen.

 

2.   De ledenraad benoemt, schorst en ontslaat de leden van de financiële commissie.

 

3.   De commissie bestaat uit drie personen, die deskundig zijn op financieel gebied en lid zijn van het KFPS.

 

4.   De zittingsduur van een lid van de financiële commissie vangt aan op de dag na zijn benoeming. De zittingsduur bedraagt vier (4) jaar zonder de mogelijkheid van een aansluitende herbenoeming. De commissie maakt zelf een zodanig aftreedschema op dat jaarlijks ten hoogste een persoon aftredend is. Het aftreedschema wordt vermeld in het jaarverslag van het KFPS.

 

5.   Indien een lid van de commissie tussentijds zich moet terugtrekken om welke reden ook, kan de commissie niettemin haar werkzaamheden voortzetten. In de eerstvolgende ledenraadsvergadering dient voorzien te worden in de vacature.

 

 

Artikel 118. Raden en commissies. Voordracht, benoeming, schorsing en ontslag

 

1.   Voordrachten voor benoemingen in raden en commissies waartoe in dit Huishoudelijk Reglement ook gerekend worden de inspectie, hengsten(her)keuringscommissie, verrichtingsjury en exterieurjury, geschieden schriftelijk.
Stemmingen gebeuren conform het bepaalde in artikel 31 van de statuten.
Indien meer dan één (1) vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.

 

2.   Kandidaatstelling geschiedt op basis van geschiktheid voor de betreffende functie. Kandidaten moeten meerderjarig en lid zijn van het KFPS, tenzij anders in de statuten of een reglement van het KFPS is bepaald.

 

3.   In een tussentijds ontstane vacature wordt zo mogelijk in de eerstvolgende vergadering voorzien.

 

4.   Degenen, die bevoegd zijn leden van een raad of commissie te benoemen, zijn tevens bevoegd hen te schorsen en te ontslaan, tenzij anders in de statuten of dit reglement van het KFPS is bepaald.

 

5.   Een lid van een raad of een commissie kan ten hoogste voor de duur van zes (6) maanden worden geschorst, gedurende welke termijn de betrokkene geen aan zijn functie verbonden rechten kan uitoefenen. Een schorsing eindigt door tijdsverloop, tenzij de schorsing voordien wordt opgeheven of wordt omgezet in een ontslag.

 

 

Artikel 119. Raden en commissies. Omvang, notulen, besluitvorming

 

1.   Tenzij in de statuten of in een reglement anders wordt bepaald, bestaat een raad of een commissie uit een oneven aantal van tenminste drie (3) personen, onder wie een voorzitter en een vice-voorzitter. Tenzij anders is bepaald, benoemt elke commissie uit haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter.

 

2.   De directie kan op verzoek van een raad of commissie een medewerker beschikbaar stellen.

 

3.   De voorzitter bepaalt in overleg met de raad of commissie tijdstip en plaats van de vergaderingen en draagt zorg voor het bijeenroepen van de vergadering en stelt de agenda op.

 

4.   Indien in een vergadering niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt, wanneer tenminste meer dan de helft van het aantal aanwezige leden dit wenst, de behandeling van een geagendeerd onderwerp aangehouden tot een volgende vergadering. Voor het college van appèl is van toepassing het bepaalde in artikel 113 lid 12 van dit reglement.

 

5.   Besluitvorming kan ook buiten een vergadering geschieden, mits alle leden het betrokken besluit onderschrijven.

 

6.   Van elke vergadering van een raad of commissie worden notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

 

7.   Het bestuur of een deputatie ervan kan vergaderingen van raden en commissies bijwonen met uitzondering van een bijzondere besloten vergadering van de ledenraad en de door de ledenraad benoemde vertrouwenscommissie, de financiële commissie en het college van appèl. Zij hebben in de vergaderingen slechts een adviserende stem.

 

8.   Het bestuur bepaalt van welke vergaderingen van een raad of een commissie het bestuur de goedgekeurde notulen of een samenvatting daarvan wenst te ontvangen, waaraan de raad of commissie gehoor dient te geven met uitzondering van de door de ledenraad benoemde college van appèl, de vertrouwenscommissie en de financiële commissie.

 

 

Artikel 120. Regiovergaderingen. Agenda

 

1.   Een regiovergadering bestaat uit de leden van de in de regio woonachtige/gevestigde leden van het KFPS.

 

2.   De agenda van een vergadering kan ondermeer vermelden:

 

    a.    de vaststelling van de notulen van de vorige vergadering;
    b.   het verslag van het gevoerde beleid van het KFPS;
    c.    het jaarverslag en het financieel verslag over het voorafgaand boekjaar, inclusief de jaarrekening van het KFPS;
    d.   presentaties over het te voeren beleid van het KFPS;
    e.    de begrotingen van investeringen en exploitatie;
    f.    eventuele verkiezing van één of meer afgevaardigden voor de ledenraad;
    g.   rondvraag.

 

3.   Voorstellen worden in de regiovergadering aan de agenda toegevoegd wanneer deze voorstellen, voorzien van een toelichting, uiterlijk twee (2) weken vóór de te houden regiovergadering schriftelijk bij het KFPS zijn ingediend door tenminste tien (10) van de onder de regio ressorterende, stemgerechtigde leden.

 

 

Artikel 121. Indexering bedragen

 

1.   Het in artikel 22.6 sub e van de statuten bedoelde bedrag is vijftigduizend euro ( € 50.000,00). Jaarlijks wordt dit bedrag geïndexeerd aan de hand van de CBS-consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens.

 

2.   De prijsindex wordt voorts jaarlijks toegepast op het bepaalde in artikel 25 lid 1 sub a en sub b van de statuten.

 

 

Artikel 122. Verenigbare en onverenigbare dubbelfuncties. Matrix

 

Voor de verenigbaarheid van functies geldt hetgeen is opgenomen in de aan deze akte te hechten matrix (bijlage), waarbij de letter "T" aangeeft dat een functie is toegestaan, de letter "X" aangeeft dat al dan niet verenigbaarheid van functies niet van toepassing is, en als het betreffende vakje leeg is, betekent dit dat de combinatie van de betreffende functies niet is toegestaan. Gemelde bijlage maakt een onverbrekelijk deel uit van dit huishoudelijk reglement.

 

 

 

Bijlage

 

 

MATRIX Verenigbare en onverenigbare dubbelfucties
 

 

Boven de diagonaal: combinatie van functies door één persoon
Diagonaal en beneden de diagonaal: combinatie van functies door personen die bloed- en aanverwant zijn tot en met de tweede graad, daaronder begrepen pleegkinderen en geregistreerde partners of levensgezellen voor zover deze met hen een gemeenschappelijke huishouding voeren

 

T          Toegestaan
X          Niet van toepassing
A          Adviserend lid

 

 

* een lid van de verrichtingsjury kan niet tegelijkertijd deel uitmaken van de hengstenkeuringsjury en tevens als verrichtingsjurylid, de hengstenkeuringsjury adviseren.

 

 

** er kan maximaal één hengstenhouder of –eigenaar zitting hebben in de fokkerijraad