KFPS Royal Friesian

Plaats en verantwoordelijkheid
De Aanleg- en Bruikbaarheidstest Friese Paarden (ABFP) zal worden uitgevoerd door een teststation welke door het Algemeen Bestuur van het KFPS is aangewezen. De ABFP-test vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het KFPS. 

Doel
Het doel van de tweeweekse ABFP-test is, om op een objectieve wijze de aanleg als dressuur-  of aangespannenpaard vast te stellen. Tevens zullen werklust en stalgedrag worden beoordeeld. De tweeweekse ABFP-test   staat open voor vier jaar en oudere merries, ruinen en hengsten. Bij voldoende resultaat van de test zal aan de eigenaar een certificaat worden uitgereikt. De resultaten van de test worden gepubliceerd in Phryso en op de website van het KFPS. De totaalscore wordt niet op het stamboekpapier vermeld.
De tweeweekse ABFP-test  kan onderdeel uitmaken voor het verkrijgen van het ster-, kroon- of modelpredicaat, zie registratiereglement KFPS.

Periode van onderzoek
Het onderzoek zal zich uitstrekken over een periode van 2 weken. 
 AanleveringDe paarden dienen een toereikende basisafrichting te hebben. De paarden worden bij aanlevering door de eigenaar voorgereden en op basis van de presentatie bepalen trainingsleider en jury of het paard toereikend is afgericht en geaccepteerd kan worden. 

Trainingen
De paarden worden vijf dagen per week getraind. Vijf keer per week gerichte arbeid, welke in de loop van de test geïntensiveerd wordt, één keer per week worden de paarden los gelaten en één keer per week is er een rustdag. De paarden worden getraind en beoordeeld in één discipline, of onder het zadel of aangespannen. Longeren is ook een onderdeel van de training.
De paarden worden getraind met peesbeschermers.

Aan de hand van de test kan bekeken worden wat de bereidheid is tot werken, ook als er eens wat meer gevraagd wordt. De beoordeling voor werklust, welke toch zeer belangrijk is, wordt hiermee goed onderbouwd. Het gaat tenslotte om de aanleg als gebruiks-/sportpaard. De trainingsleider en de ruiters c.q. amazones mogen gedurende het onderzoek geen blijk van waardering aannemen c.q. hiertoe in verleiding worden gebracht.

Beoordeling
De paarden zullen maximaal drie keer worden beoordeeld. De ontwikkeling van de prestatie wordt in het uiteindelijke cijfer meegewogen. Deze cijfers zijn dan de eindcijfers die de aanleg voor aangespannen of rijpaard inschatten. De becijfering per onderdeel zal gegeven worden in halve en hele punten. Bij de beoordeling wordt nadrukkelijk gekeken naar de aanleg van het paard.
Van ieder paard wordt éénbeoordelingsreeks  opgemaakt, .  voor de geschiktheid als rijpaard of  de geschiktheid als menpaard. 
Te beoordelen onderdelen

De volgende onderdelen zullen worden beoordeeld:

Rijproef en menproef:: 
a. stap
b. draf
c. galop
d. lichaamshouding & balans
e. souplesse
f. schakelen
g. impuls

 

 

Stap Draf  Galop  Lichaamshouding
& balans 
Souplesse  Schakelen  Impuls  Totaal 
 2x 2x  2x  2x   1x  1x  1x  

 

 

Werklust: is het gedrag ten opzichte van de mens, waarbij de aard (attent, flegmatiek, speels, nerveus), het temperament en de eerlijkheid/betrouwbaarheid van het paard de belangrijke aspecten zijn.

Daarbij de volgende definities:
Temperament: mate en snelheid van reageren op prikkels.
Eerlijkheid/betrouwbaarheid: op steeds dezelfde positieve manier reageren op gelijke prikkels en op eerlijke wijze reageren op de mens en soortgenoten.

Gebruiksgemak: de gedragingen op stal, tijdens het voeren en het verzorgen. 
Bij eventueel tonen van stalondeugden (w.o. weven en kribbebijten) zal het 
stalgedrag automatisch onvoldoende worden beoordeeld.

Boxen
De paarden zullen in boxen gestald worden. Indien de trainingsleider vindt dat bepaalde dieren beter verplaatst kunnen worden, zal hij aldus handelen. De bodembedekking van de boxen bestaat uit stro en bij uitzondering zal de bodem van de box met ander materiaal dan stro worden bedekt. Dit zal alleen gebeuren indien tijdens het onderzoek blijkt dat een andere bodembedekker dan stro noodzakelijk is, dan wel wanneer de eigenaar dit voor aanvang van de test meldt middels een veterinaire verklaring.

Voerschema
De paarden worden gevoerd volgens schema op de voor het station gebruikelijke tijden. Indien tijdens het onderzoek blijkt dat een dier meer of minder voer nodig heeft, zal het rantsoen worden aangepast. 

Hoefverzorging
Bij aanvang van de ABFP-test moeten de hoeven van de paarden goed verzorgd zijn. De paarden moeten rondom beslagen zijn met normale 8 mm ijzer. Dieren die bij aanlevering geen verzorgde hoeven hebben of niet correct beslagen zijn of tijdens de ABFP-test hoefverzorging nodig hebben, zullen op de kosten van de eigenaar door een, door het testcentrum aangewezen, gekwalificeerde hoefsmid behandeld worden. Het is raadzaam de paarden 6 weken van tevoren te beslaan en 1 week voor aanvang van de test de ijzers te wisselen. 

Meenemen bij aanlevering

  • een goed passend hoofdstel met gecombineerde of lage neusriem, springteugel en passende bus- of watertrens met voldoende dik mondstuk (alleen van toepassing voor de beoordeling rijpaard);
  • een goed passende zweetdeken met singel;
  • een goed passen (zomer/winter) deken met bilkoorden:
  • een halster

Verzocht wordt deze tuigage in een goede staat mee te brengen.


Schimmelinfecties
Om schimmelinfecties te voorkomen wordt ieder paard bij aankomst gewassen en tijdens het onderzoek gereden met eigen tuigage. 


Veterinair
De paarden dienen een zodanig conditie te hebben dat zij zonder problemen de test kunnen doorlopen.

  • De paarden moeten tegen influenza gevaccineerd zijn. Dit houdt in dat ze een basisenting moeten hebben gehad. Dit zijn twee opeenvolgende entingen, waarbij de tweede enting enkele weken (dit moet minimaal 3 weken en maximaal 6 weken zijn) later heeft plaatsgevonden. Na de basisenting moet het paard jaarlijks een herhalingsvaccinatie hebben gekregen, waarbij de laatste vaccinatie niet langer dan 3 maanden en niet korten dan 1 week voor aanvang van het onderzoek heeft plaatsgevonden.
  • Daarnaast moeten de paarden tegen rhinopneumonie te zijn gevaccineerd. Twee entingen moeten voor aanvang van de test zijn gegeven, te weten de eerste enting 6 weken en de tweede 2 weken voor de aanvang van de test. Vervolgens moeten deze entingen herhaald worden volgens het vaccinatieschema van de fabrikant van de entstof. 
  • De paarden dienen ontwormd te zijn 4 tot maximaal 6 weken voor aanvang van de test.
  • De paarden dienen thuis preventief gewassen te worden tegen schimmelinfecties. 
  • Bovendien moeten eventuele gezondheidsproblemen worden gemeld zodat kan worden afgewogen of het verantwoord is om het paard te laten deelnemen aan de test.
  • Voor aanlevering van de paarden op het teststation dient het gebit gecontroleerd te zijn.


Bij aankomst van de merries, ruinen en hengsten en bij vertrek zullen de dieren door een veterinair worden geïnspecteerd en zullen de bevindingen schriftelijk worden vastgelegd. Deze dienen door de veterinair en de eigenaar te worden ondertekend.  Tevens zullen correct ingevulde paspoorten moeten worden overlegd. Indien hieraan niet wordt voldaan zullen de paarden worden geweigerd en is terugvordering van de financiële bijdrage van de eigenaar niet mogelijk.

De paarden zullen gedurende de hele ABFP-test door de veterinair van het testcentrum begeleid worden, zodat eventuele veterinaire problemen zo goed mogelijk kunnen worden onderkend en behandeld. Veterinaire behandelingen van de paarden zullen aan de eigenaar worden meegedeeld. Kosten voor eventuele veterinaire behandelingen zullen separaat bij de eigenaren in rekening worden gebracht.

In geval van gezondheidsproblemen bij een paard, het verwijzen van een paard naar een veterinaire kliniek of andere calamiteiten zullen de betreffende eigenaren zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte worden gesteld door de trainingsleider van het station.

De dierenarts en de trainingsleider kunnen paarden die een gevaar opleveren voor hun eigen gezondheid en die van anderen weigeren voor de ABFP-test.

Chipverplichting
Uw paard dient te zijn voorzien van een transponder voor deelname aan de test of er dient ontheffing te zijn aangevraagd en voldaan aan de DNA-procedure.

Trainingsachterstand
Indien er een trainingsachterstand ontstaat zodat het niet mogelijk is om het eindexamen af te leggen zal, in overleg met de jury en de eigenaar, het paard worden doorverwezen naar een later te houden test. Extra kosten voor mogelijk langer verblijf op een teststation komen voor rekening van de eigenaar.
Mocht het paard om veterinaire redenen de ABFP-test niet kunnen beëindigen in de gestelde periode dan zal gestreefd worden om het paard conform de doelstelling zo mogelijk de ABFP-test op een later tijdstip te laten beëindigen. Indien het paard niet in staat zal zijn om op een nader te bepalen tijdstip de test te vervolgen, zal over de dagen dat het paard niet op het station heeft gestaan, de bijdrage voor voer en stallingskosten worden gerestitueerd.

Vragenlijst en opdracht veterinaire zorg
Voor aanvang van de test ontvangt de eigenaar een vragenlijst en een opdracht veterinaire zorg. Deze dienen bij de aanlevering van het paard ingevuld afgegeven te worden. 

Aansprakelijkheid
Het KFPS en de stations met haar functionarissen en personeel achten zich niet aansprakelijk voor geleden schade direct of indirect ten gevolge van deelname aan de ABFP-test. De stations zijn verantwoordelijk voor voeding, huisvesting en training en de stations c.q. het KFPS zullen de paarden verzekeren voor schade wegens brand, blikseminslag, storm en uitbraak ter hoogte van maximaal € 8.000,--. Al het overige (b.v. diefstal, ziekte of ongevallen) dient door de eigenaar desgewenst te worden verzekerd. 

Jury
De jury zal bestaan uit gekwalificeerde juryleden die zijn aangewezen door het KFPS. 

Slotverrichting
De slotverrichting vindt plaats op de dinsdag en de donderdag van de laatste week van de test. In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken. Hierover wordt u dan tijdig bericht.

Vertrek en uitchecken paarden door dierenarts
Het uitchecken van de paarden door de dierenarts vindt plaats op de laatste donderdag van de test na afloop van de beoordeling. Hierbij dient de eigenaar of een vertegenwoordiger van de eigenaar aanwezig te zijn.
De paarden dienen uiterlijk na afloop van de eindverrichting het centrum te verlaten. 

Inlichtingen
Tijdens de ABFP-test zullen geen inlichtingen over het gedrag en vorderingen van de paarden worden verstrekt.

Klachten of opmerkingen
Opmerkingen of klachten over de ABFP-test kunnen schriftelijk worden gemeld bij het KFPS.

Uitslagen
De jurycommissie legt haar bevindingen vast op een certificaat. Zij geeft bij de cijfers zonodig een korte verklarende toelichting  en verstrek alle gegevens die van belang zijn. Door datering en ondertekening waarmerkt de jurycommissie ten slotte het certificaat. De uitslag zal aan het einde van de test aan de belanghebbende worden meegedeeld. Het certificaat zal na afloop van de verrichting aan de belanghebbende worden toegezonden. Tevens zal de uitslag worden gepubliceerd in Phryso en op de website van het KFPS.

Voorwaarden
Door het paard aan de ABFP-test te laten deelnemen, verklaart de eigenaar zich akkoord met het hierboven gestelde. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van het KFPS.

Versie februari 2022

123movies